MENU
 • 1 of 5 Banner GWT 25
 • 2 of 5 Banner GWT 25-1
 • 3 of 5 Banner GWT 25-2
 • 4 of 5 Banner GWT 25-3
 • 5 of 5 Banner GWT 25-4

Panunumpa sa Tungkulin


Ako   (pangalan)   bilang kawani ng MMDA, nakatalaga bilang Traffic Enforcer sa ilalim ng Traffic and Transport Management Office ay nangangako na gagampanan ko ang aking tungkulin at kaakibat nito ay sumusumpa na buong puso at katapatan kong tutuparin ang mga sumusunod:

 • Na ako ay papasok sa takdang oras ng aking tungkulin araw-araw o sa anumang oras na ako ay maatasan ng nakakataas sa akin;
 • Magsisilbi ng magalang, mabilis at sa maayos na pamamaraan at makikitungo ng pantay-pantay sa mga tao na aking nakakasalimuha sa pagtupad ng aking tungkulin;
 • Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan na pag-aari ng MMDA at pag-aari ng anumang ahensiya ng pamahalaan;
 • Hindi ko gagamitin ang aking posisyon para sa aking pansariling kapakanan o ng aking mga kaibigan o kamag-anak;
 • Pagsisilbihan ko ng buong katapatan ang mga tao ng walang bahid na kasamaan tungo sa maunlad, masagana at mapayapang Kamaynilaan;
 • At higit sa lahat ay iwawaksi at tatalikuran ko ang pagtanggap ng tongpats, payola o anumang materyal na bagay sa mga bus o taxi operators at iba pang pampublikong at pribadong sasakyan na may kapalit na pabor kaugnay sa aking tungkulin bilang Traffic Enforcer.

  Patnubayan nawa ako ng Panginoong Diyos.                                                                                                                                       September 12, 2010


 Back to Home

transparency pic

Calendar of Events